Kripto Oyun Ekosistemine Genel Bakış

NFT’ler ve kripto kedilere ilgi duyduysanız, OKEx Akademi’de yer alan Popüler NFT token’lar ve Pazar Yerleri yazımıza göz atabilirsiniz.

--

--

Dünyanın en güçlü kripto platformunda inşa edilen yeni dünyayı keşfedin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store