Yüksek Getiri Oranıyla Stake: OKEx Flash Deals

Daha önce DeFi, Birikim ve Stake kavramlarını duymadıysanız ve kripto varlıklarınızla nasıl pasif gelir elde edeceğinizi merak ediyorsanız, bu eğitim yazısının en alt kısmında, OKEx Akademi’de yer alan ilgili makaleleri incelemenizi öneririz.

OKEx Hakkında:

--

--

Dünyanın en güçlü kripto platformunda inşa edilen yeni dünyayı keşfedin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store